top of page

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ProgStage

תקנון מכירת כרטיסים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט progstage-productions.com בבעלות חברת הפקה פרוגסטייג'.

יודגש ויוער כי הכרטיסים הנמכרים באמצעות האתר הינן הן בהפקת חברת פרוגסטייג ו/או כל חברת הפקות אחרת ואין ולא תהיה לאתר האינטרנט progstage-productions.com ו/או לחברת פרוגסטייג' כל אחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או אחרת בנוגע לכרטיסים ו/או לקיום ההופעה בפועל והכל בהתאם להוראות כל דין.

אנא קראו בעיון ובקפידה את הוראות תקנון זה.

 תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג במוקד ההזמנות הטלפוני ובאתר האינטרנט של progstage-productions.com ובעמוד הפייסבוק של החברהfacebook.com/ProgStage להלן.

התקנון יחול על כל הנכנס לאתר זה ו/או על כל מחזיק כרטיס. 
באתר progstage-productions.com תוכלו למצוא כרטיסים למופעים שונים, כגון מופעי מוסיקה, המתקיימים בארץ ובחו"ל.

 תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר בתקנון הינו למען הנוחיות בלבד. בתקנון זה, יחיד משמע גם רבים, על פי העניין. כל המחירים כוללים מע"מ (ככל שעל פי הדין חל מע"מ על העסקה), אלא אם צויין במפורש אחרת.

פרשנות ותנאים כלליים

הגבלת אחריות ותנאי השימוש באתר

אופן ביצוע רכישת כרטיס באתר ואופן ביצוע התשלום

ביטול עסקה

פרטיות באתר

זכויות קניין רוחני

סמכות שיפוט בלעדית 

פרשנות ותנאים כלליים

"אירוע" בתקנון זה - כל אירוע המופיע באתר ו/או מופק על ידי פרוגסטייג' הפקות.

"משתמש" בתקנון זה - כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.

"הרוכש" - כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר, בטלפון או במזומן.

"המחזיק בכרטיס" - כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר בטלפון או במזומן, לרבות הרוכש ו/או המשתמש.

משתמש שאינו מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, לא יוכל לעשות שימוש באתר. בעצם עשיית שימוש כלשהו באתר הנך מאשר כי קראת את התקנון בעיון ובקפידה, ואתה מסכים לתנאיו וכי הנך מאשר אותם והם יחולו עליך ויחייבו אותך. 
הכותרות בתקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ו/או לכל צורך אחר. 
בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות לפרוגסטייג' - יראו הוראה זאת כחלה אף על בעלי מניותיה ו/או שותפיה ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של ProgStage כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.

שים לב - הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין ProgStage. החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שינוי בתקנון, יהיה תקף מרגע פרסום התקנון המעודכן והלאה. 
בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך אף הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי אך ורק לבקר באתר לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא במקרה שבו ProgStage נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך ותינתן לה סמכות שיפוט בלעדית בנושא.

הגבלת אחריות ותנאי השימוש באתר

ל-ProgSage אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר ו/או במוקד אירוע של החברה, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או כניסה לאירוע מהאירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או למוקד ההזמנות ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או משהות באירוע.

כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: "תכני האתר")הינם על אחריות המשתמש בלבד. ProgStage אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדוייקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים ו/או שינויים בתיאור האירוע/מוצר מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל ProgStage ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו'. המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד ProgStage לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש במוקד ההזמנות.

ProgStage תהיה רשאית לשנות את פרטי האירועים שבהפקתה לאחר פרסומם הראשוני לרבות שינוי ליין-אפ הנגנים המופיעים/להקות החימום/מיקום האירוע/שעת תחילת ו/או סיום האירוע/מחיר הכרטיס וכיוצ"ב בהתאם לנדרש ממנה, מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת דמי החזר ו/או כל סכום אחר מ- ProgStage כתוצאה משינויים אלו.

ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה ל-ProgStage כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכד' באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בנסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בנסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

ProgStage תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים לאירוע מסויים ו/או לאירועים מסויימים ו/או לכל האירועים, ProgStage לא תהיה חייבת למכור כרטיסים לאירועים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.

השימוש באתר הינו אישי בלבד והרכישה הינה אישית בלבד.

חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם. ProgStage תהיה רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסויים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ProgStage תאשר במקרים חריגים לרוכש שאינו יכול להגיע להופעה למכור את כרטיסו אך ורק במידה ולרוכש החלופי יינתן מהרוכש המקורי ייפוי כוח מתאים: צילום תעודת זהות של הרוכש המקורי וקבלת רכישה מקורית בלבד. כל ייפוי כוח אחר לא יתקבל והרוכש החלופי לא יוכל לבוא בטענות כלפי החברה אם לא יעמוד בתנאים בכפוף לתקנון זה. 
חל איסור מוחלט על כל רוכש מקורי שאינו יכול להגיע להופעה למכור את כרטיסו לרוכש חלופי במחיר יקר יותר מהמחיר הנקוב בו (ספסרות). רוכש שינסה למכור כרטיסים במחירים גבוהים מהנקובים במחיר הכרטיס יועמד לדין וצפוי לשלם קנס של עד 226,000 ש"ח או מעל שלוש שנות מאסר.

ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדוייקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ProgStage ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי ProgStage לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדוייקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ProgStage אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדוייקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה לאירוע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי האתר שבו מתקיים האירוע (להלן בפסקה זאת: "אתר"). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל אתר ואתר. המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו ProgStage אין כל אחריות בנוגע לנוהלי האתר שבו מתקיים האירוע, לרבות לגבי תוכנם, עצם קיומם או אי קיומם, וכי נוהלי כל אתר נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת האתר בלבד ו/או כל מאן דהוא אחר שאינו ProgStage. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי ProgStage הנוגעת לנוהלי אתר שבו התקיים אירוע. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי האתר לפני האירוע, ולנהוג בהתאם להם.

ProgStage לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו מאתר האירוע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל אתר האירוע עקב איחור ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי האתר. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי ProgStage במקרה שבו יורחק מהאתר ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיוצ"ב, ומחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת דמי החזר ו/או כל סכום אחר מ-ProgStage.

למען הסר ספק, ProgStage לא תהיה אחראית כלפי רוכש ו/או מחזיק כרטיס ו/או כל מי מטעמם ו/או במקומם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש, שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) בגין השימוש בכרטיס ו/או בגין השתתפותו באירוע ו/או בגין כניסתו ו/או אי כניסתו לאתר האירוע ו/או בגין כל דבר בקשר עם האירוע.

אופן ביצוע רכישת כרטיס באתר ואופן ביצוע התשלום

לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית ProgStage לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה, ורק קבלת אישור מ ProgStage באמצעות הדואר האלקטרוני על השלמת העסקה, תיחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

לאחר ביצוע התשלום ישלח כרטיס בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר שנמסרה על ידי הלקוח בעת מילוי פרטיו.

את הכרטיס ניתן לרכוש באחת מהאפשרויות הבאות:

באמצעות אתר האינטרנט - תשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

במקרים מסויימים תתאפשר רכישה בקופות בערב האירוע - תשלום באמצעות כרטיס אשראי או מזומן.

נכים ו/או בעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון - מקומות ישיבה בבימת נכים נדרשים להודיע על כך מראש, הם מוזמנים להודיע על כך באמצעות פניה אל מוקד ההזמנות או לפנות בדואר אלקטרוני.

רכישת כרטיס תיעשה באמצעות כרטיס אשראי, שלמשתמש יש הרשאה להשתמש בו. ברכישת כרטיס, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא היתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה ProgStage זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.

ProgStage לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים, בין אם דרך האתר ובין אם בדואר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים. ProgStage לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת המוצר ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.

במקרים דלעיל, ProgStage תהיה רשאית, אך לא חייבת, להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש בהתאמה.

ביטול עסקה

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב בדואר או באימייל שתישלח ותתקבל בכתובת של החברה שלהלן, זאת תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ - 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.

במקרה של ביטול עסקה בדוכן ProgStage, ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ - 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.

לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי ProgStage, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.

ProgStage תהיה רשאית לנכות 50% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי ProgStage לגבי הניכוי האמור.

אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין בכניסה למופע ProgStage

בנוסף לכל האמור לעיל, ProgStage שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מאת הרוכש ו/או מאת מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמם את כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לה כתוצאה מירידת ערך המוצר ו/או כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, וזאת לאחר ביטול עסקה שנעשה על ידי הרוכש ו/או מחזיק הכרטיס ו/או כל מי מטעמם או לאחר ביטול עסקה שנעשה על פי שיקול דעתה של ProgStage כאמור לעיל.

ביטול עסקה אינו אפשרי לגבי מוצרים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981, ובין היתר: טובין פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (לדוגמה: ספרים, תוכנות, DVD, קלטות וידאו, תקליטורי שמע וכו').

ProgStage תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה ב ProgStage ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא ל ProgStage ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה ProgStage עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.

כמו כן, ProgStage תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את ProgStage

אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.

אם יתברר ל ProgStage כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, ProgStage תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה ואף לתבוע את המשתמש.

בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, ProgStage תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

ניתן להודיע על ביטול הזמנה, או על דחיית מועד פעילות, עד ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים קודם למועד הפעילות.

במקרה כאמור, יוחזר התשלום ששולם בגין ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בגובה עד 5% מגובה ההזמנה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

הודעה על ביטול הזמנה, או דחיית מועד הפעילות שתתקבל בתוך 7 ימי עסקים לפני מועד הפעילות, תחוייב בדמי ביטול בגובה 75% מסכום ההזמנה. הודעה על ביטול הזמנה, או דחיית מועד הפעילות, שתתקבל עד 48 שעות לפני מועד הפעילות (לרבות אי הגעה), תחוייב בתשלום מלוא ההזמנה.

זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

פרטיות באתר

באתר זה, עושה ProgStage את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.

ProgStage תשמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.

מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייבת ProgStage שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. ProgStage תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, ProgStage תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ"ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש ל ProgStage לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.

ProgStage נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר זה, עושה ProgStage שימוש בהצפנה באמצעות טכנולוגיית 128 BIT SSL.

אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה ProgStage על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי ProgStage ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.

ProgStage לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:

המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב ProgStage ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי ProgStage לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.

המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם ProgStage ו/או מי מטעמה.

ניתן צו שיפוטי המורה ל ProgStage למסור את פרטי המשתמש.

בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין ProgStage, אם וככל שיהיו.

זכויות קניין רוחני

התכנים המפורסמים באתר לרבות (ולא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או ProgStage ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת ProgStage. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ל ProgStage ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של ProgStage, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת ProgStage.

המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את ProgStage בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

למען הסר ספק, שמה של ProgStage, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הקשורים אליה, הם קניינה הבלעדי של ProgStage ואין לעשות בהם כל שימוש, אלא באישור ProgStage מראש ובכתב.

סמכות שיפוט בלעדית

על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל בלבד.

לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לאתר.

bottom of page